آیا استفاده از دستگاه لیزر مو برای افراد باردار مضر می باشد

آیا استفاده از دستگاه لیزر مو برای افراد باردار مضر می باشد

به کاربردن دستگاه های لیزر مو جهت حذف آنها بدلیل اثربخشی ماسب و همچنین بدون درد و عارضه بودن آنها بسیار پرطرفدار می باشد. این مسئله موجب شده است تا افراد زیادی تمایل به استفاده از این شیوه را بجای روش های سنتی حذف موهای زائد داشته باشند. دستگاه های لیزر جدیدتر هم دارای عوارض بسیار ناچیزی بوده و هم اثربخشی بهتری نسبت به گدشته دارند.

نکته قابل توجه در خصوص افراد باردار، حساس بودن بدن در این دوران در کنار تغییرات هورمونی افراد در این بازه زمانی است. اگرچه تا کنون هیچ مطلب علمی در خصوص آسیب دستگاه لیزر موهای زائد در دوران بارداری به اثبات نرسیده است. ولی باید گفت استفاده از دستگاه لیزر مو جهت حذف موهای زائد در دوران بارداری بدلیل حساسیت های خاص بدن افراد بهتر است تا زمان سپری شدن این بازه زمانی صورت نپذیرد.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com