علت درد در مفاصل انگشتان دست چیست

علت درد در مفاصل انگشتان دست چیست

دست ها یکی از اصلی ترین اعضای بدن برای ارتباط با محیط اطراف هستند و درد در انگشتان دست بر روی این ارتباط و کیفیت زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت. احساس درد در انگشتان دست بیشتر برای افرادی که کار مداوم با دستانشان انجام می دهند، رخ می دهد و این درد  می تواند از